Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Sicilinde 141331 no ile kayıtlı; Kemalpaşa OSB Mah. Sanayi Cad. No:12 Kemalpaşa – İzmir adresinde mukim, 0622005018700012 MERSİS no’lu, Kemalpaşa VD. 6220050187 vergi no’lu Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mopak” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Mopak ile ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileriniz (adı soyadı, anne-baba adı, nüfus cüzdanı, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/yeri, vergi kimlik numarası, ehliyet, pasaport numarası) iletişim bilgileriniz (ev/işyeri adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, kayıtlı elektronik posta adresi -KEP), müşteri işlem bilgisi (şikâyet ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi), işlem güvenliği ve dijital iz bilgileriniz (IP adresi), banka hesap verileriniz (banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası), şirket yerleşkelerimizin güvenliğine ilişkin veriler (CCTV kayıtları), görsel ve işitsel kayıt verileriniz (ses, görüşme ve kamera kayıtları), iş/profesyonel yaşam ve eğitim verileriniz (meslek, mezun olunan okul, meslek için alınan eğitim, sertifikalar, özgeçmiş) işlenmektedir.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş., “MOPAK” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Mopak ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Kanunlarda öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kayıt edilmesi, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,
 • Fuar, organizasyon ve diğer etkinliklerin yönetimi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikâyetlerin takip edilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, sorun-hata bildirimlerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,
 • İnsan kaynakları faaliyetleri ve işe alım süreçlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama ve analiz süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Satın alma operasyonları ve ilgili (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, sözleşme) süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği ve fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Müşteri/tedarikçi/iş ortağı kayıt ve iptallerinin yapılması,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İşyeri, iş ve çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile takip edilmesi,
 • Şirket raporlamalarının yapılması,
 • Resmi makamlardan veya ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması,
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, iş birliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

MOPAK tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi, kuruluş veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla, Kurul’ca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Mopak’ın faaliyetlerini yürütebilmesi başta olmak üzere, hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla sosyal medya, internet sitesi, kariyer siteleri, muhtelif sözleşmeler, yazışmalar, danışmanlık firmaları, telefon, matbu form, belge fotokopisi, elektronik posta, faks, kimlik ibrazı, başvuru formları, kamera kayıtları gibi teknik ve sair araçlar üzerinden, Mopak ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Mopak’ın tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.
 1. KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Mopak, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.
 1. HAK VE TALEPLERİNİZ

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte “Kemalpaşa OSB Mah. Sanayi Cad. No:12 Kemalpaşa – İzmir” adresimize bizzat elden ıslak imza ile iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya mopak@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bunun yanında, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği’nin 5. maddesi uyarıca talebinizi kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte kvkk@mopak.com.tr adresine iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Mopak tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde MOPAK tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin MOPAK için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep edilebilecektir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin MOPAK ‘ın uyguladığı Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine www.mopak.com.tr ‘den ulaşabilirsiniz.

KVK Başvuru Formu

MOPAK – Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

Veri Sorumlusu  

Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.